slide2СИНДИКАТ "СОЛИДАРНОСТ"

ПОШТЕ СРБИЈЕ

 

СТАТУТ 

 I) ОПШТА НАЧЕЛА

Члан 1.

Назив синдиката је : Синдикат "СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије, а скраћено ће се звати ,,ССПС" или Синдикат „СОЛИДАРНОСТ" ПС.

Члан 2.

Синдикат „СОЛИДАРНОСТ" ССПС(у даљем тексту Синдикат) је добровољна , аутономна, интересна организација запослених у ЈП "Пошта Србије".

Члан 3.

Синдикат је уписан у регистар синдикалних организација код Министарства рада и социјалне политике под бројем 23639

, на основу уверења тог Министарства број 110-00-262/2014-02 од 10.06.2014 год.

Члан 4.

Седиште синдиката налази се у Београду, у улици Таковска 2 11000 Београд. Одлуку о промени седишта синдиката доноси Главни одбор.

Члан 5.

Синдикат делује у складу са овим Статутом.

Члан 6.

Синдикат има свој печат, штамбиљ, знак и заставу. Печат синдиката је округлог облика, пречника 30мм, по ободу је исписан текст ћирилицом „ Синдикат „ СОЛИДАРНОСТ " Поште Србије а у средини се налази затворена коверта. Изнад коверте је исписан текст: „ Главни одбор". Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 60х40мм. На штамбиљу је текст исписан ћирилицом , Синдикат „СОЛИДАРНОСТ" Поште Србије са рубрикама за деловодни број и датум. Знак синдиката су хоризонтално исписана слова синдиката и сликом два зупчаника у које је убачена скупљена песница и амблемом ЈП „Пошта Србије".Заства синдиката је беле боје са знаком синдиката.

Члан 7.

Синдикат на принципу равноправности, узајамности и солидарности сарађује са другим синдикатима у земљи и иностранству и међународним синдикалним организацијама, у складу са основним програмским опредељењима и утврђеним ставовима „ССПС".

Члан 8.

Синдикат је независтан у односу на државу, послодавце, политичке странке и верски је неутралан.

II) ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СИНДИКАТА

Члан 9.

Синдикат има задатак да штити економске, социјалне, образовне,професионалне , културне и друге интересе чланства и свих запослених у делатностима које обухвата. У том циљу синдикат се залаже за: изградњу правне, демократске и социјалне државе; успостављање и развој модерне тржишне привреде засноване на партнерству рада и капитала; борбу против корупције и организованог криминала; приватизацију на начелу економске ефикасности и социјалне правде; правну и физичку заштиту људских и синдикалних слобода и права; повезивање и укључивање Србије у међународну заједницу и међународну поделу рада; мир; равноправну сарадњу и разумевање са свим народима у свету;

Члан 10.

Синдикат заступа заједничке и посебне интересе својих чланова и свих запослених, а посебно се залаже за остваривање следећих циљева: Равноправност свих запослених у делатностима које обухвата синдикат; Заштита стратешких, радних и социјалних, интереса чланства у процесу приватизације и транзиције у Законским роковима и обавезно учешће репрезентативних синдиката кроз Социјални дијалог на свим нивоима; Егзистенција свих запослених на пристојном нивоу, у складу са материјалним и цивилизацијским достигнућима савременог света; Равноправност свих запослених у свим областима живота и рада; Колективно преговарање на начелима равноправности и социјалног партнерства, ради побољшања зарада и услова рада запослених, безбедности и заштите рада на радном месту; Хумано и демократско радно и социјано законодавство; Заштита живота и здравља свих запослених, а посебно жена и омладине; Добровољно и додатно осигурање радника; Заштита и унапређење животне и радне средине; Развој и унапређење трипартизма индустријске демократије у целини; Успостављање и развој саомоодлучивања радника у предузећима; Школовање и образовање чланова за синдикалну активност, самоодлучивање у предузећима, као и опште и професионално образовање; Бесплатна радно-правна заштита и други облици материјалне потпоре члановима, према одредбама статута и финансијским могућностима;Издавање синдикалних новина и других публикација, неговање јавности рада и доброх односа са медијима (штампа, радио и телевизија); Сарадња са синдикатима других земаља, као и активно учешће у раду међународних синдикалних организација;

Члан 11.

У остваривању ових циљева синдикат користи сва демократска, легална и легитимна, међународно призната средства и методе синдикалне борбе, све законе и уредбе, као што су : Успостављање социјалног партнерства; Колективно преговарање и закључивање колективних уговора; Јавни протести; Штрајк; Избор метода и синдикалне борбе врши се у складу са конкретним условима;

Члан 12.

Одлуку о штрајку у предузећу – установи доноси Главни одбор синдиката у предузећу – установи самостално или на предлог 2/3 чланства (66%+1).

III) ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНСТВА

Члан 13.

Приступање у чланство синдиката је добровољно и лично, а остварује се потписивањем приступнице. Приступница садржи име и презиме, број приступнице (члански број),број личне карте, ЈМБГ, Радну Јединицу поштанског саобраћаја, број телефона, адресу становања и својеручни потпис.У горњем левом углу приступнице стоји лого синдиката.

Члан 14.

Висина чланарине је 1,5 % (један и по ) посто од личног дохотка запосленог.

Члан 15.

Члан синдиката може постати сваки запослени, а руководиоц синдиката може бити сваки запослени изузев носиоца пословних функција са посебним овлашћењима и одговорностима.

Члан 16.

Члан остварује своја права и дужности у складу са овим статутом. Члан је дужан да поштује статут, програмска документа и одлуке органа синдиката на свим нивоима, да покреће и учествује у акцијама синдиката. Члан је одговоран за спровођење програмских активности у својој организацији на свим нивоима и да редовно плаћа синдикалну чланарину;

Члан 17.

Члан који извршава обавезе према синдикату има следећа права : Покретањем иницијатива пред органима синдиката; Утицај и учешће у колективном преговарању о заради и правима радника; Бесплатну правну заштиту за спорове поводом радно-правног статуса; Помоћ у случају отпуштања са посла због синдикалне активности, као и другим случајевима за које надлежни орган синдиката одлучи;Образовање за синдикалне активности друге облике образовања које организује синдикат; Друга права утврђена овим Статутом и статутарним документима синдиката; Стручна помоћ у процесу приватизације предузећа – установа;

Члан 18.

Престанак чланства Чланство у синдикату престаје : Иступањем; Искључењем; Брисањем из чланства;

Члан 19.

Престанком чланства престају сва права и захтеви у односу на синдикат и имовину синдиката, укључујући и право на правну заштиту. Повраћај чланарине је искључен;

Члан 20.

Из синдиката може иступити само члан као појединац – лично иступање се врши писменим отказом Главном одбору, или одбору Радне Јединице поштанског саобраћаја синдиката. Члану престаје чланство у синдикату у року од 30дана од дана подношења писменог отказа;

Члан 21.

Члан је обавезан да измири све своје обавезе до дана иступања. Члан по иступању не може да користи име, знак и заставу синдиката;

Члан 22.

Мере искључења биће изречене сваком члану који: Крши статут; Не плаћа чланарину дуже од 3 (три) месеца, прописану овим статутом у члану 14. а није поднео писмено образложење Главном одбору или одбору Радне Јединице поштанског саобраћа; Не поштује независност синдиката у односу на државне органе, послодавце и политичке странке и верску неутралност синдиката; Ради против интереса и ставова синдиката; Ради у току штрајка; Не поштује и не примењује одлуке синдиката; За кога се докаже проневера, ненаменско трошење или крађа синдикалне имовине или чланарине; Врши било који облик посредне или непосредне дискриминације као и сексуално узнемиравање предвиђено Законом;

Члан 23.

Одлуку о искључењу члана доноси Главни одбор у синдикату.

Члан 24.

Одлуци о искључењу мора да предходи формирање истражне комисије која има 3 (три) члана, чији је задатак да прикупи и провери све чињенице и одговарајућу документацију, које могу утицати на одлуку о искључењу. Члан против кога се води поступак дужан је да се одазове позиву комисије. Истражну комисију формира Главни одбор у предузећу – установи при чему је обавезна да један члан буде именован на предлог члана против кога се води истражни поступак.

Члан 25.

Члан против кога се води поступак за искључење, док поступак траје, не може да обавља никакве функције у синдикату. Члан има право жалбе главном одбору синдиката у року од 30 (тридесет) дана од пријема писменог обавештења о престанку чланства. Приликом разматрања жалбе Главни одбор је дужан да прибави мишљење комисије из члана 24. Одлука о искључењу постаје правоснажна тек кад је потврди комисија и Главни одбор ССПС. Одлука Главног одбора је коначна.

Члан 26.

У изузетним тешким случајевима кршења основних статурних норми и програмских начела синдиката у којима се доведе у питање углед и самостална позиција синдиката, главни одбор Синдиката „СОЛИДАРНОСТ" ПОШТЕ СРБИЈЕ може донети одлуку о аутоматском искључењу члана синдиката, без истражног поступка, али са правом жалбе. Као изузетно тешки случајеви кршења статута и програмских начела синдиката сматрају се нарочито : Злоупотреба печата и штамбиља синдиката; Незаконито располагање средствима и чланарином синдиката којима се синдикату наноси штета; Непоштовањем одлука Главног одбора синдиката;

IV) ОРГАНИЗОВАЊЕ, ОРГАНИ И ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА

Члан 27.

Организовање синдиката заснива се на принципима добровољности, равноправности, демократичности, јавности рада, солидарности, ефикасности и одговорности у складу са Законом;

Члан 28.

Полазећи од својих основних програмских циљева, наведених у члану 10. овог Статута Синдикат у предузећу – установи бори се за остваривање и следећих циљева: Да синдикат и сви запослени буду информисани пре доношења одлука о свим питањима од значаја за положај и услове рада запослених; Да синдикат буде консултован и да се на друге начине омогући његов утицај на све битне одлуке које се доносе у предузећу – установи нарочито економска и радно–социјална питања од значаја за положај запослених односно чланова синдиката; Колективно преговарање, закључење најповољнијег Колективног уговора за запослене и праћење извршења Колективног уговора и Социјалних програма; Услови рада и заштите на раду у складу са одговарајућим прописима; Безбедних и здравих услова рада у складу са Законом и подзаконским актима; Радно-правна заштита запослених; Благовремено и целовито информисање чланова о активностима синдиката и свим питањима од значаја за раднике; Образовање синдикалних чланова и активности; Други циљеви везани за остварење права из процеса рада и по основу рада;

Члан 29.

Органи синдиката су:Изборна скупштина; Главни одбор; Одбори Регија; Одбори Радних Јединица поштанског саобраћаја (скраћени назив ОРЈ ПС)

Члан 30.

Мандат чланова органа синдиката траје 4 (четири) године;

Члан 31.

Изборна скупштина Скупштину чине делегати. Изборна скупштина се одржава сваке четврте године; Делегати скупштине се бирају из Радних Јединица поштанског саобраћаја, сразмерно броју чланова ССПС у Радној Јединици поштанског саобраћаја. Једна трећина чланова синдиката у предузећу – установи,или Главни одбор може писменим образложеним захтевом тражити одржавање ванредне изборне скупштине; Изборна скупштина именује Главни одбор.

Члан 32.

Главни одбор Главни одбор је највиши орган ССПС између две скупштине. Главни одбор: - Остварује програмску оријентацију и задатке ССПС између две скупштине - Припрема и сазива скупштину и доноси одлуке по текућим синдикалним и организационим питањима - Подноси скупштини извештај о раду- Доноси појединачне измене и допуне Статута које скупштина накнадно верификује - Доноси одлуке о успостављању различитих облика сарадње и савеза са другим синдикатима у предузећу, земљи и иностранству. - Даје сагласност за закључивање Колективних уговора - Именује преговарачке тимове - Утврђује састав и структуру одбора и именује председништво одбора као свој извршно оперативни орган. - Формира одборе Регија и Радних јединица поштанског саобраћаја и именује председнике истих - Одлучује о финансијским питањима и комерцијалним делатностима ССПС. - Доноси одлуку о организовању генералног штрајка и даје сагласност за организовање штрајкова у Радним Јединицама поштанског саобраћаја - Одлучује о искључењу чланова из синдикалне организације - Доноси пословник о раду - Формира комисије и програмске одлуке

Члан 33.

Број и стрктуру чланова Главног одбора потврђује скупштина на предлог Главног одбора. Број чланова Главног одбора мора бити непаран.

Члан 34.

Председништво Главни одбор именује председништво као свој извршно оперативни орган. Председништво чине Председник, Потпредседник и Секретар синдиката (Главног одбора).

Члан 35.

Председник Главног одбора ССПС - Заступа и представља ССПС у земљи и иностранству по начелу први међу једнакима - Организује рад и руководи истим у области синдикалног деловања - Сазива седнице и председава седницама Главног одбора и председништва - Одговоран је за спровођење одлука и ставова Главног одбора и председништва

Члан 36.

Потпредседник Главног одбора ССПС - Замењује председника у одсуству или у случају да је спречен да обавља своју функцију - Помаже председнику у обављању његових функција - Обавља и друге послове које му повери одбор

Члан 37.

Секретар Главног одбора ССПС - Координира и руководи радом комисија - Стара се о припреми седнице Главног одбора и председништва - Стара се о извршењу финансијског плана - Обавља друге послове које му повери Главни одбор и председник Председници ОРЈ ПС и председници одбора Регија обавезни су да о својим ставовима, раду и активностима,редовно информишу чланство и све запослене и у писменој форми.

Члан 38.

Председник одбора Регије Председник одбора регије има задатак да координира рад одбора РЈ ПС на својој територији и о томе једном месечно извештава Главни одбор.

Члан 39.

Председник ОРЈ ПС синдиката Председник ОРЈ ПС има следеће задатке: заказује и води синдикалне састанке,стара се о уредном вођењу и чувању документације,записника и одлука; организује активности чланства; спроводи одлуке Главног одбора као и одлуке органа „СИНДИКАТА СОЛИДАРНОСТ ПОШТЕ СРБИЈЕ"; учествује у организовању штрајкова и протеста на основу одлуке „СИНДИКАТА СОЛИДАРНОСТ ПОШТЕ СРБИЈЕ" и у складу са законом; ствара услове за нормалан рад синдиката; Редовно (једном месечно) извештава Главни одбор о раду свог одбора.

Члан 40.

Иницијативу за разрешење председника ОРЈ ПС у одбору може покренути једна трећина чланова ОРЈ ПС писменим захтевом Главном одбору у предузећу-установи,или Главни одбор. Одлуку о разрешењу председника ОРЈ ПС ,односно о избору новог, доноси се на изборном састанку ОРЈ ПС, простом већином чланова синдиката у тој Радној Јединици поштанског саобраћаја или одлуком Главног одбора..

Члан 41.

Чланарине и финансије а) Приходи ССПС су. - Чланарина чланова синдиката - Приходи од имовине, издавачке и комерцијалних делатности - Приходи и поклони донатора - Други извори б) Сви чланови ССПС дужни су да редовно плаћају чланарину. Чланарина износи 1,5% од остварене нето зараде. в) Средства ССПС користе се у сврхе синдикалне активности и у функцији јачања материјално финансијског положаја ССПС а расподељују се у три дела и то : - Финансирање заједничкох функција и трошкова синдиката - Правна заштита, стручни и научно истраживачки рад за потребе синдиката - Социјална давања и помоћ члановима синдиката и њиховим породицама. Под финансирањем заједничких функција и трошкова синдиката подразумева се: финансирање ширења чланства, ширење синдикалне мреже, оспособљавање синдикалних активиста за успешан синдикални рад, образовање синдикалних активиста, покривање материјално техничких трошкова и набавке опреме за рад синдиката, организовање састанака, научних и стручних скупова, успостављање и развој међународне сарадње и друге потребе директно везане за активност и рад ССПС и чланства.

Члан 42.

Проценат давања из става 2, става 3 и става 4 члана 40 утврђује скупштина ССПС на предлог Главног одбора. Главни одбор између двескупштине може извршити прерасподелу средстава које скупштина накнадно потврђује.

Члан 43.

Информисање у Синдикату Рад синдиката је јаван. Чланови органа синдиката су обавезни да о свом раду обавештавају чланство „СИНДИКАТА СОЛИДАРНОСТ ПОШТЕ СРБИЈЕ". Обавештења се врше путем извештаја о раду, на скупштинама синдиката сваких 3(три) месеца а највише 6(шест) месеци.

V) ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 44.

Избор чланова органа синдиката на свим нивоима организовања се по правилу врши тајним гласањем. Верификација изборних чланова органа може се вршити и јавним гласањем уколико се о томе изјасни већина. У поступку кандидовања и избора чланова органа треба водити рачуна да састав тих органа одржава чланство уз поштовање регионалне заступљености и уз принцип да најмање 15% заступљености буде жена.

Члан 45.

На седницама органа синдиката може се пуноважно одлучивати ако на седници присиствује најмање 50%+1 чланова органа. Сви органи синдиката доносе одлуке простом већином присутних чланова органа. У случају избора више кандидата, за носиоце појединачних функција уорганима синдиката, изабран је онај кандидат који је добио надполовичну већину (50% + 1) присутних чланова органа. У случају да у првом кругу гласања ниједан кандидат није добио потребну већину, организује се други круг избора у који улазе два кандидата са највећим бројем гласова.У другом кругу избора изабран је онај кандидат који добије надполовичну већину гласова присутних чланова органа. На седницама органа синдиката одлуке се доносе већином гласова присутних чланова органа, осим одлуке о генералном штрајку, изменама и допунама овог статута, колективном преговарању, које може самостално донети Главни одбор ССПС.

Члан 46.

Орган синдиката може разрешити сваког члана пре истека мандата, ако овај не извршава своје обавезе или се грубо огреши о статут и програмске циљеве синдиката, и у случајевима више силе-смртни случај или престанком чланства. Уместо разрешеног члана, орган може изабрати новог на начин прописан овим статутом. На тај начин се, између две скупштине, може изменити до 1/3 укупног броја чланова органа. Члан органа синдиката може поднети оставку на своју функцију;

VI) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Одлука о распуштању синдиката доноси скупштина ¾ већином гласова. О имовини синдиката у случају распуштања одлучује скупштина;

Члан 48.

Измене и допуне овог статута врше се на начин његовог доношења;

Члан 49.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења. Сви акти Синдиката морају се усагласити са овим Статутом у року од 60(шездесет) дана од његовог ступања на снагу;

СИНДИКАТ "СОЛИДАРНОСТ" ПОШТЕ СРБИЈЕ

У Београду, 08.04.2014.

Председник Синдиката ТИН АНТИЋ